مقاله در مورد افسردگی

 

مقدمه

معمولاًمردم تصورمی کنند که افراد افسردگی تن پرور خودخواه یا اهل تمارضند وسعی می کنند آنها            راباعبارتی همچون «سعی کن خودراجمع وجور کنی »نصیحت نمایند .درطول زندگی همه ما دوره های کوتاه وبلنداحساس داشتیم غم.عدم خوشحالی ویانظایر آن خصوصاًدرهنگام ازدست دادن همسر ویا نزدیکان،هنگام کار یا ازدست دادن کار را تجربه می کنیم وهمه ماقادر به مقابله با این حوادث هستیم .

احساس   افسردگی معمولاًبعنوان «اندوه»و«سوگ»و«یاداغدیدگی»شناخته می شوند. یعنی در موقیتهایی که انتظارمی رود شادی بخش باشدبه احساس اندوه ختم می شود مثلاًدرهوای بارانی ،پس ازتولد فرزند،پس ازنقل مکان به یک منزل جدید ،منازعه ای که درمصاحبت بادوست ویاهمسربه وجودمی آید اما این احساس اندوه به سرعت با ازبین رفتن موقیعت برطرف می گردد.

همچنین پس از دست دادن یکی ازنزدیکان ،پایان یافتن یک رابطه عاشقانه ویایک رابطه مهم معمولاًافرادچیزی راتجربه می کنند که سوگ نامیده می شود .

ویژگیها و نشانه های سوگ باافسردگی مشابه می باشد .این دوپدیده کاملاًطبیعی بوده وحتی فقدان آنهادرهرفردی ممکن است دردرازمدت برای فرد مضر باشد درهردو مورد پس ازطی فرایند مربوطه فرد به زندگی عادی خودبرمی گردد.

درطول یک پریود زمانی مثل هفته ها ویا روزها به زندگی عادی وروزمره می توانیم برگردیم ولی در عده ای ازما این احساس داشتن غم برای زمان بیشتری ادامه پیداکرده واحتیاج به مراقبت های ویژه بهداشتی خواهیم داشت.

این افسردگی کلینیکی درصورت ادامه داشتن می تواند منجر به بروز فعالیتهای خطرناک اجتماعی مثل دست زدن به خودکشی ویانظایر آن شودواین درواقع اقدامات فوری پزشکی وبهداشتی را تلف می کند .

اختلالات مربوطه به افسرگی قریب به 19میلیون امریکایی رادر سال مبتلا می کند این عده هزینه بسیارسنگینی رابه خود ،خانواده ،جامعه وسیستم بهداشتی کشور تحمیل می کند.

شواهدبدست آمده ازعلم عصب شناسی وژنتیک وتحقیقات کلینیکی نشان می دهد که افسردگی در واقع یک اختلال در مغز می باشد .تکنیکهای تصویربرداری مدرن ازمغز روشن ساخته است که در افسردگی مدارهای عصبی که مسئول تنظیم افکار ،خلق،فکرکردن،خوابیدن ،اشتها و رفتار هستند از حالت طبیعی خارج شده وارتباطات صحیحی  بین این مناطق وجود ندارد .ازهمین شواهد بدست آمده دربه دست آوردن داروهای مناسب استفاده شایانی می شود .

علائم ونشانه های افسردگی :

دوویژگی اختصاصی افسردگی که برای تشخیص افسردگی حتماًیکی از آنها باید وجود داشته باشد .یکی خلق ناشاد ([افسردگی ،غم،اندوه،ناراحتی،یانگرانی)ودیگری فقدان علاقه ولذت تقریباًدرهمه سایر نشانه های افسردگی شامل ازدست دادن توجه وسرخوشی درفعالیتهای روزانه ًاختلال وتغییر عمده در اشتها و وزن بدن ،اختلال درخواب بصورت کم خوابی یاپرخوابی ،اختلال در تفکروتمرکز فکر ،وجود اضطراب وکندی حرکات احساس بی ارزشی ویااحساس گناه ،فقدان نیرویا فقدان انرژی وخستگی ،افکار تکرار شونده ،مرگ و یاخودکشی می با شند.

دانشمندان ارتباط نزدیکی بین خودکش وافسردگی ذکر می کنند به طوریکه دوسوم بیماران افسرده به خودکشی فکر می کنند و10تا15درصدآنها به زندگی خود خاتمه میدهند .

اگریک بیمار 5مورد ازعلائم بالا را بمدت 2هفته مداوم داشته باشد به اختلال افسردگی شدید (عمده )9مبتلا می باشد.مطالعات اخیر درایالات متحده امریکا نشان می دهد که افسردگی سردسته علت های ناتوانی درانسان به شمار می رود.چنین مطالعات آماری در بقیه کشورها نیز موجود      می باشد.       

 

عناوین اصلی وفرعی

 

الف- افسردگی درگروهای مختلف

ب- انواع افسردگی

ج- علل افسردگی

د- افسردگی وبیماریهای همزمان

ه- درمان افسرد گی        

افسردگی درگروههای مختلف

- افسردگی در دانشجویان

- افسردگی درکودکان ونوجوانان

- افسردگی درافراد مسن

- خانمهاوافسردگی

 

 

 

 

 

 

افسردگی در دانشجویان

دانشجویان ازهوشمندترین ومستعدترین اقشار هرجامعه بوده وآینده سازان هرکشور هستند .ازاین کشور رو توجه به سلامت روانی آنان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است ،زیرا دانشجویان هنگامی    می تواندآفرینشگر ،فعال وسازنده باشد که شاداب ،امیدوار و متعهد باشد.

افسردگی یکی ازشایعترین اختلالات روانی است که باعلائم کاهش انرژی وعلاقه،احساس گناه،اشکال درتمرکز ،بی اشتهای وافکار مرگ وخودکشی درشخص همراه است.ازعلائم شاخص افسردگی کاهش انرژی بی حوصلگی وعدم تمرکز می باشد ،که درافرادی که دارای فعالیتهای فکری هستند به خصوص دانشجویان منجر به بروزاختلال درامورتحصیلی وشغلی ،اشکال درتکمیل تکالیف ،وکاهش انگیزه برای انجام طرح های تازه می گردد.

میزان افسردگی دانشجویان می تواند به عنوان شاخص اساسی سلامت روانی آنان به شمار آید،بنابراینکه دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی ممکن است علاقه به امور درسی وآموزشی را ازدست بدهد واحساس پوچی وبی ارزشی وبی اهمیتی به وی دست دهد ،لذا درچنین شرایطی   نمی توان تلاش ذهنی هدفمند وجهت دار ودر عین حال خلاق را ازآنها انتظارداشت .همچنین به معیارهای این گروه سنی یعنی توانمندی،سلامتی،هوش،جذابیت و......بی علاقه شده واحساس ناتوانی میکنند.

ازطرف دیگردرتوانایی تحلیل که لازمه فعالیتهای آموزشی است دچار ضعف عمده می گردند ،که منجربه نارضایتی از خود درجوان دانشجو گشته وباعث  شدت بیمای می گردد.

مطالعات زیادی درمورد شیوع افسردگی دردانشجویان صورت گرفته است .دراینجا به نتایج بعضی از مطالعات انجام شده درایران اشاره می شود که بر اساس یافته های یکی ازاین مطالعات حدود3/21دانشجویان مورد مطالعه مبتلاءبه افسردگی خفیف تا متوسط بوده اند .

که این میزان در بین دانشجویان دختر2/22درصد و دانشجویان پسر 4/17درصدگزارش شده است (کوشان و واحدیان 1373).این مطالعه همچنین نشان داده است که در دانشجویان مجرد (1/22درصد)افسردگی بیشتری نسبت به دانشجویان متاهل (2/19درصد)وجودداشته است.

همچنین احمدی (1371)،درمطالعه خود بردانشجویان علوم پزشکی اهواز نتیجه گرفت که52درصد دانشجویان زن و38درصددانشجویان مرد دچار افسردگی خفیف تاشدید هستند. دراین مطالعه میانگین افسردگی دانشجویان مجرد 42/10درصد ودانشجویان متاهل 97/7درصد گزارش شده است.یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد که11درصد دانشجویان مرد و20درصددانشجویان زن دارای افکارخودکشی بودند.         

شایعترین مشکلاتی که دراین مطالعه توسط خود دانشجویان نیزمطرح شده است شامل:

حجم زیاد دروس پزشکی فعالیتهای زیاددربخشهای بالینی،وجود دروس غیر ضروری ،طولانی بودن دوره تحصیل پزشکی ،کافی نبودن امکانات رفاهی ، کم بودن مدت زمان استراحت ،کشیکهای زیاد وانتظارات بیش ازحد برخی از کادرپزشکی ،ازدانشجویان می باشد.

نتایج مطالعه کوشان وواحدیان نشان داده است که دردانشجویانی که ازرشته تحصیلی خود رضایت نداشته وبی علاقه بودند (5/45درصد) وکسانیکه حداقل ازیک واحد درسی نمره قبولی نیاورده اند ،افرادی که بحران های عمده ای درزندگی داشتند،دانشجویانی که مایلند اوقات وفراغت خودرا به تنهائی بگذرانند،ومشکل خانوادگی ،جسمانی یاروانی دارند یا سابقه بیماری اعصاب درخانواده آنهاوجود داردمیزان افسردگی بیشتری نسبت به سایر دانشجویان وجوددارد.اما دانشجویانی که علاقمندبه فعالیتهای ورزشی وگروهی بودند میزان افسردگی درآنها کمترگزارش شده است.

مطالعات دیگری نیز به نتایج مشابهی اشاره نمودند از جمله :یزدی وهمکاران(1374)درمطالعه خود برروی دانشجویان تازه وارد دانشگاه تهران میزان افسردگی را30درصدگزارش نمودند درمطالعه مشابه ناصری (1374)برروی دانشجویان دانشگاه آزاد واحدرودهن،این میزان 58درصد  ذکر گردید.درسال 1374باهم ترکان درمطالعه خودبردانشجویان رشته پزشکی دانشگاه زاهدان،افسردگی بیشتری رادانشجویان  زن(65درصد)نسبت به دانشجویان مرد(41درصد)گزارش نموده است.

شایعترین علائمی که خود دانشجویان درمطالعات مختلف گزارش نموده اند شامل موارد زیر              می شود.بی حوصلگی،کاهش قدرت تمرکز ویادآوری ،احساس ازدست دادن علاقه ،احساس غمگینی ،کاهش توانائی های جسمانی ،ناامیدی نسبت به آینده سخت بیدار شدن درصبح،احساس خستگی دائم،خسته کننده بودن کارهای روزمره .

درنتیجه باتوجه به اثرات ناخوشایند ومخرب بیمار افسردگی درروند زندگی وعملکرد قشر جوان ودانشجو توصیه می شود که با مشاهده علائم اولیه که دراین سایت ارائه شده است برای فعالیتهای درمانی و جلوگیری از شدت علائم اقدام نمایند. 

 

 افسردگی درکودکان ونوجوانان

مطالعات وبررسیهای انجام شده نشان داده است که افسردگی درکودکان ونوجوانان نیز وجوددارد که باافسردگی دربزرگسالان شباهت دارد.

تفاوت عمده افسردگی درکودکان ونوجوانان با بزرگسالان دردو مورد است :به جای خلق افسرده ممکن درکودکان ونوجوانان خلق تحریک پذیر باشد،ونرسیدن به وزن مورد انتظار به جای کاهش ویا افزایش وزن درآنهادیده می شود.

کاهش عزت نفس،بی تفاوتی،سطح پایین انرژی ،گوشه گیری اجتماعی ،آشفتگیهای خوردن وخوابیدن دیدگاه بدبینانه آشکاردرموردآینده واعتقاد و اقدام به خودکشی ازدیگر علائم ونشانه های افسردگی دراین گروه سنی می باشد.درنوجوانان رفتارهای ضداجتماعی ومنفی کارانه،مصرف الکل ودارو موادمخدرممکن است مشاهده گردد.

افسردگی درکودکان ونوجوانان بیشتر ازبقیه سنین با خود کشی همراه می باشد.فقط درسال1996خودکشی به عنوان سومین عامل مرگ ومیر در افراد24تا15 ساله وچهارمین علت مرگ ومیر در افراد 14تا10سال بوده است.علاوه بر عوامل ژنتیک وفیزیولوژیابی چندین عامل استرس زای اجتماعی می تواند برخلق کودک تاثیر بگذارد،ازقبیل ناهماهنگ بودن وآشفتگی در خانواده ،طلاق ،موردآزار بی توجهی واقع شدن ،شکست تحصیلی ،وضعیت اجتماعی اقتصادی ضعیف وداغدیدگی .

اختلال افسردگی درکودکان که قبل از سن مدرسه هستند بسیار نادر می باشد امادر2درصد بچه های دبستانی اختلال افسردگی شدید (عمده )شیوع دارد واین میزان برای نوجوانان حدود 5درصد در جامعه می باشد .

مطالعات معدودی وجودارد که دلات بر مفید بودن داروهای ضد افسردگی درکودکان ونوجوانان داشته باشد.مصرف داروهای ضد افسردگی در این گروه سنی برپایه استانداردهای درمانی بالینی استواراست.یک تحقیق به طرز روشنی گفته است که فلوکستن(FLUXETIN)داروی بسیار موثر در درمان افسردگی در کودکان ونوجوانان می باشد.

به نظر می رسد که درمان دارویی همراه با روشهای مخصوص روان درمانی در کودکان ونوجوانان ارزش بسیاری داشته و پیشگیری موثر تری در خود کشی آنان در سنین بعدی می باشد .بخصوص روان درمانی خانواده برای آموزش  به خانواده در مورد اختلالات افسردگی مهم وضروری است.

 

 افسرد گی درافراد مسن

درسالهای اخیر حدود 2درصد افراد بالای 65ساله ،به غیر از افراد ی که در آسایشگاه نگهداری    می شوند ،از افسردگی رنج می برند .تحقیقات ثابت کرده است که در مان وتشخیص این افراد از اهمیت زیادی برخوردار است  

خودکشی در میان افراد مسن تر بیشتر ازبقیه سنین شایع بوده واز این نظر قابل توجه می باشد مطالعات نشان می دهد که سطح اقتصادی –اجتماعی پایین،ازدست دادن همسر ،بیمار جسمی همزمان،کناره گیری اجتماعی وبازنشستگی با افسردگی سالمندان رابطه دارد.

علائم عمده افسردگی درسالمندان شامل کاهش نیرو وتمرکز،اختلال خواب ،کاهش اشتهای وزن ،شکایات جسمی،احساس بی ارزشی،بدبینی،اختلال حافظه وخودکشی.

 

خانمها وافسردگی:

افسردگی نزد بانوان چیزی حدود 2برابربیشتر ازآقایان دیده می شود.درطول زندگی حداقل 20درصدبانوان حداقل یکبار تجربه افسردگی کوتاه مدت را داشته اند .اگرچه به نظر می رسدکه افسردگی ارتباط تنگاتنگی با سن یائسگی دارد .

ولی درحقیقت این سنین باروری وسنین قبل ازیائسگی هستندکه بیشترین میزان آمار افسردگی دربانوان راتشکیل می دهند .ازطرفی آنالیزهای آماری افسردگی دربانوان نشان می دهدکه استرس های متفاوت ،زایمان ،درماندگی آموخته شده ،تفاوت های هورمونی ،نقشهای اجتماعی و رفتار های مورد انتظار از زنان بیشتر ازمردان روان آنها را به سمت بیماری افسردگی سوق می دهد.

افسردگی پس از زایمان همچنین بیماری شایعی در میان بانوان بوده وجستجو ها مطالعات درپی علت دقیق آن می باشد.   

 

 انواع افسردگی

- افسردگی شدید

- اختلال افسرده خویی

 

- اختلال افسرده جزئی

 

-اختلال افسردگی پیش ازقاعدگی

 

-افسردگی فصلی

 

 

 

انواع افسردگی

افسردگی شدید عمده

نوعی از افسردگی که پیش ازهفته ها ویاماه ها طول می کشدوشامل نشانه ها و رفتارهای عمیقی است که عملکرد شغلی ،روابط بین فردی ورفتارهای راجتماعی را تحت تاثیر قرارداده وشخص رابه طورکلی از محیط خود دورمی سازد.

 

اختلال افسرده خویی

این اختلال خفیف تر از افسردگی شدید(عمده)می باشد وباخلق افسرده (تحریک پذی کودکان ونوجوانان)همراه است که در بخش عمده روز دوام دارد واکثر روزها وجود دارد.

معمولاًمردم این افراد را به عنوان افرادی بداخلاق،ترشرو وملال آورتلقی می کنند .این گروه ها قادر به برقراری ارتباط بین فردی مناسب با دیگران نیستند .افرادجدی،کج خلق و درونگرا هستند.

 

اختلال افسردگی جزئی

در این اختلال علائم افسردگی باشدتی کمتر ازدو مورد فوق بادوره های محدودتر همراه است .این نوع افسردگی درهمه گروه های سنی دیده می شود وتاثیر کمتری در زندگی فرد می گذارد.

 

اختلال افسردگی پیش از قاعدگی

این نوع افسردگی درزنان وپیش از دوره قاعدگی رخ می دهد ذو با بی ثباتی خلق،اضطراب،افزایش خستگی پذیری ،عدم تمرکز ،تغییرات اشتها وخواب،سردرد وحساس شدن پستانها وموارد دیگر همراه است .همه این علائم در دوره های قاعدگی از بین می روند .

 

افسردگی فصلی

به افسردگی گفته می شود که در طول یک دوره خاص ازسال (عموماًزمستان)اتفاق می افتد و قابل پیشگیری است ولی می تواندبسیارخطرناک وجدی باشد.

سستی افراطی،روحیه پایین خواب آلودگی زیاد ازعلائم عمده آن می باشد کمبود نورعلت عمده این اختلال محسوب شده وبرای درمان آن از نور درمانی استفاده می کنند .

 

 

 

علل افسردگی

 

- عوامل ژنتیکی

- عوامل بیو لوژیکی

-عوامل محیطی (روانی واجتماعی)

 

 علل افسردگی:

علل افسردگی ترکیبی ازعوامل ژنتیکی بیولوژیکی ومحیطی(روانی-اجتماعی)می باشد.

دربسیاری از مردم نیز،علت افسردگی ناشناخته باقی می ماند.به طور کلی مشخص شده است که افسردگی به عنوان نتیجه یکسری از فعل وانفعالات شیمیای در مغز اتفاق می افتد .

این فعل وانفعالات که نورو ترانسمیتر نامیده می شود در تمامی اعمال ورفتارهای بدن بطور بیولوژیکی وجود دارد.

 

عوامل ژنتیکی

ثابت شده است که در بعضی ازاقوام وخانواده ها افسردگی شایعتر بوده است ولی وجود یک فرد افسرده دریک خانواده لزوماً دلیل براتفاق این امر در بقیه اعضاءخانواده نمی باشد.

اما هرچه درجه خویشاوندی نزدیکتر باشد ،به همان نسبت آسیب پذیری برای افسردگی بیشتر می شود .

 

عوامل بیولوژیکی:

تغییرات زیستی متعددی درمغز افرادروی می دهد.این تغییرات شامل تغییردر ارتباطات عصبی سیستم غدد درون ریز هورمون ها،تغییر درسیستم انتقال دهنده های شیمیای وتغییر درفعالیتهای الکتریکی مغزاست.

 

عوامل محیطی (روانی –اجتماعی)    

فاکتورهای استرس زای اجتماعی و روانی به عنوان ریسک فاکتورهای بروز افسردگی شناخته می شوند.استرس درفرم فقدان آن مثل فقدان یکی ازاقوام نزدیک مثل پدر ومادر ودوستان به عنوان ماسه ای برای افسردگی درافراد آسیب پذیر ،به شمار می رود.به طور کلی تحقیقات ژنتیک ثابت کرده است که عوامل استرس زای محیطی فرصت بروز آسیب پذیری یک ژن بخصوص را افزایش داده وآنها را به سوی یک بیمار پیشرفته افسردگی هدایت می کند .

با این حال دربرخی از افراداین افسردگی بدو ن عوامل استرس زای محیطی به وجود می آید .تحقیقات دیگری در این زمینه مشخص کرده است که عوامل استرس زای درقالب ایزوله بودن دراجتماع ویا محرومیت دوران کودکی منجر به تغییرات پایدار درفعالیت مغز شده وباعث افزایش حساسیت نسبت به بروز علائم افسردگی می شود.

 

 

          افسردگی وبیماریهای همزمان

 

- افسردگی دیابت

- افسردگی واضطراب

-افسردگی وچاقی

-افسردگی ترویید

 

      افسردگی وبیمارهای همزمان:

 

شواهد قوی وجود دارد که وجود افسردگی ریسک بیماری قلبی درافراد افزایش می دهد .آنالیزهای آماری ثابت کردند که وجود افسردگی شدید (عمده )درافراد 4برابر آنها رادرمقابل انفراکتوس قلبی دریک دوره 13-12ساله آسیب پذیر تر می کند.

حتی درافرادی که افسردگی خفیف دارند ،احتمال ابتلابه بیماری قلبی دو برابربیشتراست.اکنون سوال اینجاست که آیادرمان افسردگی احتمال ابتلابه بیماری قلبی راکاهش می دهد یاخیر؟سوالی که تحقیقات آینده جواب آن راخواهد یافت.

 

افسردگی ودیابت:

افسردگی در طول زندگی هرشخص رامی تواند هدف قراردهد.ولی وقتی شخص دچار دیابت است مشکل بسیارحادتر است.

این اتفاق در میان 16میلیون آمریکایی روی داده است.درمان بیمارافسردگی دربیماران دیابتیک به طور قابل توجهی به بهبود کیفیت زندگی وهمچنین کنترل دیابت کمک می کند.ازطرفی مطالعات زیادی درکالیفرنیا و وااشنگتن نشان داده است که وجود دیابت احتمال افسردگی درشخص رادوبرابر می کند.

علت زمینه ای که بی دیابت وافسردگی وجود دارد هنوز ناشناخته است .افرادی که دچاردیابت هستند وهمزمان اختلالات افسردگی را ازخودبروزمی دهند ،به طور قابل توجهی عوارض دیابت در آنها بیشتراست.        

 

افسردگی واضطراب :

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که افسردگی اغلب بااختلالات مثل(ترس،وسواس،ترس ازاجتماع یا...)همراه است.

اماهنوزمشخص نیست که آیا افرادی که علایم این دواختلال رادارند.به دوبیمار مجزا مبتلاهستندویااینکه یک بیماری واحداست که علائم هردو اختلال را باهم دارا می باشد .مطالعات نشان داده است که20تا90درصد مبتلایان به هراس دوره های اختلال افسردگی عمده رادارند.

ازعلائم این اختلال توام می توان موارد زیررا نامبرد :

ارزش،طپش قلب،خشکی دهان،ناراحتی معده،روده وموارد دیگر .برای درمان آنها ازداروهای ضد اضطراب وافسردگی استفاده می شود وروان درمانی بسیار موثر می باشد

 

افسردگی وچاقی:

به طور کلی تحقیقات نشان داده است که دربعضی از افراد افسرده افزایش وزن مشاهده می شود در این افرادکاهش وزن به طور قابل ملاحظه ای اعتمادبه نفس آنان وهمچنین کیفیت بهترزندگی وبهبودی آنان ازافسردگی کمک شایانی می کند.

 

 افسردگی وتیریید:

افسردگی درطیف وسیعی از بیماریها می تواند اولین نشان بیماری باشد مثل کم کاری غده تیرییدبنابر این پزشک باید درابتدای درمان علاوه برمعاینه کامل جسمی وعصبی و آزمایشات معمول عملیات تشخیص مربو ط به کارکرد تیریید وهمچنین غده فوق کلیوی را انجام می دهد.

 

 

 درمان افسردگی

- درمان دارویی

-درمان غیر دارویی

-درمانهای گیاهی و غذایی

 

 

 

 

       درمان افسردگی

 

درمان دارویی

اکثر مطالعات پزشکان حاکی از آن است. که ترکیب روان درمانی ودارو درمانی موثرترین درمان برای اختلالات افسردگی است .آنچه که انقلابی دردرمان بیماریهای افسردگی بیان کرده وتاثیری     نمایان برسیرآنان نهاده وهزینه اجتماعی این بیماریها را کاسته ،رهیافتهای دارو درمانی بوده است.

ازچهل سال بیش درمانهای موثر و مشخص مثل دارو های سه حلقه ی برای اختلالات افسردگی فراهم مشترک شده است مثل:

- ایمی پرامین (Imipiramine)

- آمی تریپ تیلین(Amitriptyline)

- ورتریب تیلین(Nortriptyline)

نخستین علائمی که پس از مصرف این داروها بهبود می یابد  خواب واشتها است که پس از حدود 2هفته از شروع بهبودی است پس از حدود 3تا6هفته علائم عمده بهبودی افسردگی بروز می نماید.

دسته دیگر داروها که انقلاب جدید وعمده برای درمان  برپا کرده است مهار کننده اختصاصی باز جذب سروتونیها(SSRT)ازقبیل فلوکستین(Fluxetine)وسیتا لوپرام (Citalopram)است.

به جرات می توان گفت که هنوز در غرب ،فلوکستین یکی ازپر مصرف ترین داروهای رایج است.ازعوارض جانبی این دارو ها سرآسیمگی ناراحتی گوارش وتهوع می باشد.

در عین حال داروهای اخیر SSRTمثل فلوکستین وسیتالوپرام ازکمترین میزان عوارض جانبی درمیان داروهای فوق برخوردار است.

 

  درمان غیر دارویی

- نور درمانی

این نوع درمان برای معالجه افسردگی به کاربرده می شود . اما اگر افسردگی فصلی شدید باشدنور درمان باید بادارو درمانی همراه گردد.

- شوک درمانی(Ect)

این شیوه درموارد زیر بر ای درمان بیماران افسرده به کار می رود:

*افسردگی بیمار بادرمان دارویی از بین نرفته باشد .

*بیمار قادر به تحمل داروهای ضد افسردگی نباشد .

*بیماری چنان شدید با شد که به بهبود سریع نیاز باشد مثلا بیماری افکار خود کشی خیلی شدید داشته باشد .

دراین روش جریان الکتریکی رابه سرشخص وارد می کنند ویک حمله تشنجی ایجاد می شود .ECT بی خطر و بدون درد بوده ومیزان عارضه آن کم ودرحافظه کوتاه مدت می باشد

 

- روان درمانی

این نوع درمان شامل درمانهای است که ازدارواستفاده نمی شود .موارد زیر از جمله موفقترین شیوه  های روان درمانی در درمان افسردگی است :

شناخت درمانی ،روان درمانی بین فردی،رفتار درمانی ،روانکاری و روان درمانی خانواده.

 

درمانهای گیاهی وغذایی

بسیاری ازفراورده های گیاهی که درایالات متحده امریکا دردسترس عموم است جهت درمان بیماری افسردگی به کارمی رود.

نوع خاصی از مخمر آبجوبنامWort St.john sباعوارض جانبی پایین در این زمینه شناخته شده ودر درمان فرم خفیف تا متوسط افسردگی کاربرد دارد.درکشورهای دیگر مثل هند سریلانکا ،برگ گیاه برگاموت را بصورت اسانس درچای واردکرده ودر درمان افسردگی به کار برده اند.

به نظر می رسد که امار افسردگی در ایالات متحده امریکا رو به افزایش است.دلیل قطعی ان ناشناخته است ولی می تواند به علت تغییراتی در استرس روزانه ساختار اجتماعی افراد ،تغییرات ژنتیکی ،تشخیص پیشرفته واصلاح شده ویا تغییراتی در رژیم غذایی افراد باشد.

تغییرات در رژیم غذایی افراد میدان وسیعی برای تحقیقات دانشمندان می باشد .از آنجائکه بعضی از مواد غذایی بطور مستقیم در ساختمان سروتونینها (یک واسطه شیمیایی که در ایجاد افسردگی نقش بسیار قابل ملاحظه دارد به کارمی رود )می توان این گونه نتیجه گرفت که بعضی افراد،با مصرف این مواد غذایی از جمله ماهی و روغن نقش باز دارنده ای درایجاد افسردگی دارند .بعضی از دانشمندان با مصرف زیاد روغن ماهی(روغن امگا3)در افراد داوطلب و مقایسه آن با افرادی که آن را مصرف نکرده اند،به این نتیجه رسیده اند که هر چقدر مصرف امگا3(روغن ماهی)در جوامع بیشترباشد افسردگی به حداقل آن خواهد رسید.

همچنین نشان داده است که مصرف روغن ماهی در ایجاد بقیه بیماریها روانی نقش بازدارنده ای نیز دارد .قبلاً نیز نقش باز دارنده ئ روغن ماهی درایجاد بیماریهای قلبی و عرو ق ثابت شده بود. 

 

 

تشكر مي كنم از جناب استاد بابك خياباني كه درتهيه اين مقاله با من همكاري نموده.

                                                                                             

Abdelghayom.kakhdaei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط عبدالقیوم کدخدائی در |  لینک ثابت   •